Mobil Numaralar

Taşınan numara sayısı:

 

Sabit Numaralar

Taşınan numara sayısı:

 

Haberler

Önceki Sonraki

Ana Sayfa

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulu bulunan Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) 9 Kasım 2008 tarihinde saat 00:01 itibariyle kullanıma açılmıştır.

Numara taşıma talepleri GSM işletmecileri tarafından NTS'ye iletilmekte ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması 10 Eylül 2009 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

“Mobil Numara Taşınabilirliği: Rekabete ve Tüketicilere Etkileri, Ardıl Düzenleyici Etki Analizi” raporuna ulaşmak için tıklayınız.

NTS-İKK

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurulunun 31.03.2010 tarihli ve 2010/TK-77/191 sayılı kararı ile; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 20 nci maddesine istinaden alnmış olan 10/02/2010 tarihli ve 2010/DK-08/79 sayılı Kurul Kararında yer alan maliyet paylaşımı esaslarının uygulanmasına ilişkin olarak;


 1. Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS)'ye çift yönlü olarak bağlanan işletmecilerin temsilcilerinden oluşan NTS-İşletme Koordinasyon Kurulu oluşturulması,

 2. NTS'nin işletimine ve idamesine ilişkin olarak gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçların temini için gerekli mal ve hizmet alımının yapılması, bu kapsamda yüklenici ve işletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmesinin takip edilmesi işlerinin NTS-işletme Koordinasyon Kurulu marifetiyle yapılması,

 3. NTS - İşletme Koordinasyon Kurulu sekretaryasının Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması,

 4. İşbu Kurul Kararının ilgili işletmecileri ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere Kurumumuz internet sitesinde yayımlanması hususlarına karar verilmiştir.

NTS-iKK Üyeleri »

Haberler

Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.

Kurum başkanımız Dr. Tayfun Acarer'in numara taşınabilirliği ile ilgili basın toplantısı 28/10/2008 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleşti. Basın toplantısı esnasında gösterilen numara taşınabilirliği ile ilgili sunum için
tıklayınız.

Daha fazla bilgi »

Operatörler Arası Testler 14 Ekim 2008 tarihinde başarıyla son buldu.

Operatörlerin Numara Taşınabilirliği Sistemi'yle entegrasyonlarını sağlamak için yapılan bağlantı ve Fonksiyonalite testleri 12 Ağustos 2008 tarihinde başarıyla sonlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Operatörlerin Numara Taşınabilirliği sistemine hazır olmaları gereken 6 aylık süreyi 9 Mayıs 2008 tarihinde başlattı.

04/11/2008 Tarihinde Numara Taşınabilirliği ve Sektörle ilgili güncel diğer konularda bilgi paylaşımı amacıyla ulaştırma bakanı Binali Yıldırımın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Konuşma ve sunum için
tıklayınız.

Daha fazla bilgi »

“Mobil Numara Taşınabilirliği: Rekabete ve Tüketicilere Etkileri, Ardıl Düzenleyici Etki Analizi” raporuna ulaşmak için
tıklayınız.

Süreçler

Numara Taşınabilirliğinde Abonelerin Numaralarını Taşımalarına İlişkin Süreç Belirlendi

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği (Yönetmelik), 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik hükmüne göre, numara taşınabilirliği; abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi, bulunduğu fiziksel konumu ve/veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesi anlamına gelmektedir. Bununla birlikte halihazırdaki düzenleme ile abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirebilmesi olarak tanımlanan işletmeci numara taşınabilirliği düzenlenmektedir. Daha açık ifade ile, halihazırda düzenlenen numara taşınabilirliği uygulaması ile, abone, numarasını değiştirmeden istediği işletmeciden hizmet alabilecektir.

Numara taşınabilirliği düzenlemesi konusundaki ülke uygulamalarında, çağrıların taşınan numaralara doğru bir şekilde yönlendirilmesi için farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bununla beraber, günümüzde en çok kabul edilen yöntem tüm çağrıların sorgulanması (all call query) yöntemidir. Bu yöntem kapsamında, taşınmış numaralar, bu numaralara ilişkin yönlendirme ve işletmeci bilgileri ile diğer ilgili bilgilerin tutulduğu ve numaranın taşınması sırasında işletmeciler arasında bilgi alışverişinde de kullanılabilen ortak bir referans veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde, Merkezi Referans Veri Tabanı (MRVT) olarak adlandırılan söz konusu sistemin kurulumu, 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu çerçevede işletmeciler, Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesine göre, söz konusu tarihten itibaren altı ay içerisinde mobil numara taşınabilirliğini, oniki ay içerisinde ise coğrafi numara taşınabilirliği ile coğrafi olmayan numara taşınabilirliğini uygulamaya geçirmekle yükümlüdür. Bu durumda, 9 Kasım 2008’de mobil numara taşınabilirliği ve 9 Mayıs 2009’da coğrafi numara taşınabilirliği ile coğrafi olmayan numara taşınabilirliği ülkemizde uygulamaya geçecektir.

Abonelerin numaralarını taşımalarına ilişkin süreç, Yönetmeliğin “Numara Taşıma Usûl ve Esasları” başlıklı 2’nci Bölümünde taşıma süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre;

 • Numara taşıma işlemi, abonenin numara taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye başvurmasıyla başlar. Mevcut durumda, ilgili işletmeciler numara taşıma başvurularını müşteri merkezlerinden almayı planlamaktadır.

 • Abone başvurusunda, taşınacak numarayı, kimliğini ispatlayıcı bilgileri (T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum yeri, doğum yılı, varsa önceki adı ve soyadı) verici işletmeci bilgisini (mevcut işletmeci), irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını Numara Taşıma Talep Formu ile alıcı işletmeciye (abonesi olmak istediği yeni işletmeci) bildirir ve söz konusu işletmeci ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalar.

 • Alıcı işletmeci, abonenin numarasının taşınmasına ilişkin imzalı talep formunu, kimliğini ispatlayıcı bilgi ve belgeler ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri alır ve tarayıcıdan geçirerek belgelerin elektronik kopyalarını, verici işletmeciye gönderilmek üzere, en geç 2 gün içerisinde, MRVT’ye gönderir.

 • Numara taşıma talebi kendisine iletilen verici işletmeci, aboneye ait numara ve kimliğini ispatlayıcı bilgilerin doğruluğunu kendi kayıtlarıyla karşılaştırır ve en geç 2 gün içerisinde taleple ilgili cevabını MRVT’ye iletir. Buna göre 2 durum vardır;

  • Kimlik bilgileri ile verici işletmecinin kayıtları eşleşiyorsa, taşıma talebi kabul edilir ve MRVT’ye iletilecek mesajda taşımanın fiilen gerçekleşeceği tarih ve zaman da yer alır. Numaranın fiilen taşınacağı bu zaman, numaranın taşınması için belirlenen tarihten asgari 24 saat azami 48 saat sonrasıdır.

  • Alınan bilgiler kapsamında talebin reddine ilişkin olarak Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde belirtilen hususlardan biri mevcut ise verici işletmeci, en geç 2 gün içerisinde taşıma talebini reddeder. Yönetmelikte yer alan ret kriterleri ise;

   1. Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,

   2. Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,

   3. Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,

   4. Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması.

   olarak belirlenmiştir.

 • Verici işletmeci talebe ilişkin cevabını MRVT’ye bildirirdikten sonra, MRVT taşınacak numarayı ve taşıma zamanını çağrı başlatan tüm işletmecilere bildirir. Numaranın fiilen taşınacağı tarih ve saat ise, alıcı işletmeci tarafından aboneye bildirilir. Numaranın fiili taşıma tarihi Türk Telekom ve GSM İşletmecilerine anlık olarak bildirilirken, diğer ilgili işletmecilerine belirli aralıklarla oluşturulacak dosyalarla bildirilecektir.

 • Verici işletmeci tarafından belirlenen taşıma zamanında verici işletmeci söz konusu numarayı şebekesinde deaktive eder ve deaktivasyonu MRVT üzerinden alıcı işletmeciye bildirir. Alıcı işletmeci ise, verici işletmeciden deaktivasyon mesajını almasını müteakip, taşınan numarayı şebekesine tanımlayarak aktif eder ve diğer tüm işletmeciler sistemlerinde gerekli düzenlemeleri yaparak bu numaraya doğru başlatılan çağrıların alıcı işletmeciye yönlendirilmesini sağlar. Taşınacak numaranın verici işletmecide deaktivasyonu ve alıcı işletmecide aktivasyonu için, ayrı ayrı 15’er dakikalık sürelere ihtiyaç olduğu konusunda işletmeciler arasında mutabakat sağlanmıştır. Bu durumda abonenin iletişim kesintisi ortalama 15 dakika olacaktır. Bu kesintinin günün hangi saat diliminde olacağı ise abonenin tercihi göz önünde bulundurularak işletmecilerce belirlenecektir. Örneğin gece nöbeti olan bir doktorun iletişim kesintisi gündüz saatinde veya gündüz çalışan bir memurun iletişim kesintisi gece saatlerinde olabilecektir.

Taşıma işlemi, abonenin numarası taşıma talebi yapmasından itibaren en fazla 6 gün içerisinde tamamlanacaktır. Söz konusu süreçler aşağıda yer alan diagram ve şemada görsel olarak da yer almaktadır.

Numara Taşınabilirliği Mesajlaşma Diagramı Numara Taşınabilirliği Mesajlaşma Diagramı
Numara Taşınabilirliği Süreç Şeması Numara Taşınabilirliği Süreç Şeması

Numara taşınabilirliği düzenlemesiyle gündeme gelecek konulardan biri de, taşınmış bir numaraya doğru çağrı başlatan bir abonenin numaranın hangi işletmecide olduğunu bilmeyecek olmasıdır. Olası tarife ve fatura problemlerinin önüne geçmek için, Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde çağrı başlatan işletmecilere, arayan abone için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre, tarife şeffaflığına yönelik olarak arayan abonelere verilecek uyarı tonu, çağrıyı başlatan işletmeci tarafından, sadece şebeke içi iken numaranın taşınması neticesinde şebeke dışı olan numaralar için verilecektir. Böylelikle şebeke içi arama yaptığı kanaatiyle ucuz konuşacağını düşünen tüketici, taşınmış ve artık başka bir işletmeciden hizmet alan bir numarayı aradığında, olası yüksek tarifeye karşı uyarılmış olacaktır. Uyarı tonu toplam 1,6 saniye sürmektedir.

Bugün itibariyle, GSM işletmecileri ile Türk Telekom, MRVT Sistemine bağlanma testlerini bitirmiş ve sistem üzerinden numara taşıma ve taşınmış numaralar üzerinden çağrı testlerine devam etmektedir. Testler başarılı bir şekilde takvime uygun olarak devam etmekte olup, 9 Kasım 2008 tarihinde numara taşınabilirliği uygulamasının ülkemizde hayata geçmesi planlanmaktadır.

Numara Sorgulama

Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişiminin sağlanması için e-Devlet Kapısı kurulmuştur.

Daha önceden bu sayfadan verilmekte olan numara taşıma sorgulama hizmeti BTK tarafından e-devlet kapısı üzerinden verilmektedir.

Hizmete erişmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İletişim

Yazışma Adresi:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Yeşilırmak Sokak No: 16 Demirtepe 06430 ANKARA

Bilgi ve İhbar Merkezi: (312) 294 94 94
Santral: (312) 294 72 00
Faks: (312) 294 71 45

28/10/2008 Tarihli Basın Toplantısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Kurul Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanı Müminhan Bilgin ve Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Ünver ile birlikte "Numara Taşınabilirliği Uygulaması"nın Mobil hizmetlerde 9 Kasım 2008 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 28 Ekim 2008 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler verdi.

Basın toplantısında Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Numara Taşınabilirliği düzenlemesine yönelik çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanlığında işletmecilerin katılımıyla oluşturulan “Numaralandırma Komitesi” tarafından büyük bir mutabakatla yürütüldüğünü; teknik altyapının şu anda dünyada uygulanan en ileri sistem olduğunu ve uygulamanın dünya örneklerine bakıldığında daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Toplantıda; Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı Telekomünikasyon Uzmanı Aysel Kandemir "Numara Taşınabilirliği Uygulaması"na ilişkin sunum yaptı.

04/11/2008 Tarihli Basın Toplantısı

04 Kasım 2008 Salı günü saat 13:00’te, Ankara Hilton Otel’de; Numara Taşınabilirliği ve sektörümüzle ilgili güncel diğer konularda bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da teşrifleriyle basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Numara Taşınabilirliği düzenlemesine yönelik çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanlığında işletmecilerin katılımıyla oluşturulan “Numaralandırma Komitesi” tarafından büyük bir mutabakatla yürütüldüğünü; teknik altyapının şu anda dünyada uygulanan en ileri sistem olduğunu ve uygulamanın dünya örneklerine bakıldığında daha hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Toplantıya; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Kurul II. Başkanı Galip Zerey, Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Kurul Üyeleri , Dr. T. Ayhan Beydoğan, A. Hamdi Atalay, Dr. İhsan Kulalı, Mehmet Selçuk Nursoy, Kurum Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ertuğrul Karaçuha, Ahmet H. Erdinç, Doç. Dr. Mustafa Alkan, Orhan Öge, Kurum yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Basın toplantısı çok sayıda basın mensubu tarafından izlendi.

NTS-iKK Üyeleri

 • Ahmet COŞKUN
 • (Ay-Telko Telekomünikasyon İletişim & Ses Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.)
 • Alper SEÇGEN
 • (OMS Bilişim ve Telekomünikasyon Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti.)
 • Ayşegül SEZGİN
 • (Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.)
 • Atabek ŞEN
 • (Bizfonik Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.)
 • Atakan DOĞAN
 • (Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.)
 • Barış BULUT
 • (Veriser İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
 • Burak TAŞTAN
 • (Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Bünyamin ÇAĞLAR
 • (Balses İletşim Tek. Bil. Hiz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.)
 • Cenk Keylan
 • (3C1B Telekomünikasyon ve İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.)
 • Çağrı YALÇIN
 • (Türk Telekomünikasyon A.Ş.)
 • Çiğdem Ayözger ÖNAL
 • (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Dilek Salman KARADENİZLİ
 • (Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Dursun CÜRGÜL
 • (Verimor Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti.)
 • Gül YAVUZASLAN
 • (Neton Telekomünikasyon Tic.Ltd.Şti.)
 • Güven TANIK
 • (Güven Telekom Bilişim Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • Erhan SEZER
 • (NetGsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.)
 • Etkin ÖZDEMİR
 • (İşnet Elektronik Bilgi Üretim, Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • İlker AKTUNA
 • (Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Kübra İPEK
 • (TTM Telekomünikasyon Ve İletişim Hiz. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.)
 • Lütfi İhsan BÖLEK
 • (Vatannet Telekom Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.)
 • Mehmet Ali KOŞAR
 • (Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.)
 • Mücahit ŞAHİN
 • (TTnet A.Ş.)
 • Neşet FIRAT
 • (Fırat Telekom Tic. Ltd. Şti.)
 • Oktay KİRMAN
 • (Kobikom İletişim Bilişim Hizmetleri Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • Ömer Lütfi AKBAŞ
 • (Addres Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.)
 • Özer Hüsnü KUTLU
 • (Yeni Telekom İnternet Hizm. Ltd. Şti.
 • Özgür SAVAŞAN
 • (Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.)
 • Reşat Onur İMAMOĞLU
 • (Roitel Telekomünikasyon A.Ş.)
 • Sakip YAŞAR
 • (Dilek Telekom İletişim ve Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.)
 • Ufuk YAŞAR
 • (Telekutu İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.)
 • Uğur KONUK
 • (1 Net Telekom ve İletişim Hizm. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.)
 • Vuslat ARHAN
 • (Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.)
 • Yakup ÖZBEK
 • (Doğuş Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Telekomünikasyon Ltd.Şti.)
 • (Avencom Telekom Hizmetleri Ltd. Şti.)
 • (Beştek Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • (Beştek Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • (Cellfon Telekomünikasyon Ltd. Şti.)
 • (Duru Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • (Fiber DSL Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti.)
 • (İdeal Net Bilişim İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.)
 • (İkon İletişim Telekomünikasyon A.Ş.)
 • (Nehircell Telekomünikasyon İletişim ve Tic. Ltd. Şti.)
 • (Netonline İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.)
 • (Netra Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.)
 • (Rota Telekom Ltd. Şti.)
 • (Telsam Telekomünikasyon Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.)
 • (Verita İletişim Tic. Ltd. Şti.)